top of page

İLKE KADIN İLİM KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı Ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı : “ İLKE KADIN İLİM KÜLTÜR ve DAYANIŞMA Derneği”dir. Derneğin Ünvanı İLKDER’ dir.

Derneğin merkezi Ankara’dır.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

                Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

 Madde 2- Dernek,

a-       İnsanlar arasında(dil, din,  ırk, mezhep,) ayırımı yapmadan, insan haklarını korumak, insan haklarını koruyan derneklerle gerektiğinde ortak hareket etmek ve insanlar arasında sevgi bağlarının kuvvetlenmesine yardımcı olmak.

b-       Hanımlar ve genç kızlara kültürel etkinlik kazandırarak, kendilerine güvenme ve toplumda saygınlık kazanmalarını sağlamak.

c-       Toplumu bilinçlendirmek amacı ile çevre temizliğine, kültürümüzün korunmasına, geleneklerimizin yaşatılmasına teşvik etmek.

d-      Afet savaş gibi olağanüstü ve olağan zamanlarda yurt içindeki ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, evlenme, yuva kurma, iş kurma, konut vb. bütün hususlarda aynı ve nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI ve BİÇİMLERİ

1-      İnsan haklarının korunması ve hanımların kültür seviyelerini artırmak için, her türlü süreli-süresiz basın-yayın faaliyetlerinde bulunmak,

2-      Karşılık beklemeden insan hakları konusunda mağdur olmuş kişilere ve ailelerine her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak,

3-      Dernek amacı doğrultusunda seminer, konferans, panel, açık oturum, ödüllü-ödülsüz yarışmalar vb. düzenlemek, sergiler açmak, film, video, vb. etkinliklerde bulunmak,

4-      Konusunda ihtisas sahibi olan kişilere, her türlü ilmi, dini, tarihi, sosyal, kültürel, ekonomik sahalarda araştırmalar, anketler, kamuoyu yoklamaları, telifler, tercümeler, yaptırmak bu çalışmaların sonuçlarını basılı-sesli görüntülü yayınlar halinde neşretmek,

5-      Eğitim gören öğrencilerin eğitimlerini devam ettirebilmeleri için gerekli ortamı hazırlamak, çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile karşılıksız burs vermek, maddi ve manevi yardımda bulunmak,

6-      Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için dernek üyeleri yada uzman kişiler aracılığı ile dikiş, nakış, çiçek, yabancı dil, çocuk eğitim, spor faaliyetleri ve sürücü kursları, iktisadi işletmeler, ortaklıklar ve yardımlaşma sandığı kurmak,

7-      Dernek merkezinin ve şubelerinin faaliyetlerini yürütmek için her türlü taşınır ve taşınmaz malları edinmek,

8-      Yardım toplama kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile bu tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış almak, vermek, şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul etmek,

9-      Zihinsel ve bedensel engellilere cihaz temini için her türlü yardım kampanyası ve organizasyonlar düzenlemek,

10-   Kurban bedeli toplayarak yurt içinde ve yurt dışında vekaleten kurban kesmek ve etini ihtiyaç sahiplerine dağıtmak,

11-   Kimsesiz, dul, yetim, öksüz, sokak çocukları , sokakta kalmış uyruğu ne olursa olsun her yaşta insanı himaye etmek ve her türlü aynı ve nakdi yardımı yapmak,

12-   Derneğe gelir temin etmek ve/veya tanıtım amacı ile fuarlar, kermesler, sergiler, konserler vb. her türlü toplantı sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmak veya bu tür faaliyetlere katılmak,

13-   Yurt içi ve yurt dışında okul, yurt, sosyal ve kültürel tesisler, ibadethane vb. yapıları yaptırmak, tamir işlerini üstlenmek veya yapılmasına yardımcı olmak, bu amaçlarını gerçekleştirmek için yurt içi veya yurt dışı kuruluşlarla irtibat kurmak,

14-   Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

15-   Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

16-   Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

17-   Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak,

18-   Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

19-   Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

20-   Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

21-   Derneğin amacı ile ilgili bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak..

bottom of page